ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกบัตร M Card

(22 มีนาคม 2564)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้โดยละเอียด เพื่อให้ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครบัตร M Card / การเป็นสมาชิกบัตร / การลงทะเบียนใช้บริการ M Card Service และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ M Card Service (ข) คะแนนสะสม (M Point) / สิทธิประโยชน์ บัตรM Card และ(ค)เงื่อนไขการรับรางวัล / M-Coupon ได้ที่ https://www.mcardmall.com/th/privacy-policies

การที่ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรลงทะเบียนสมัครใช้บริการ หรือใช้สิทธิของสมาชิกบัตร หรือใช้บริการใดๆ ผ่าน M Card Service บริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัคร / สมาชิกบัตรได้ตกลงยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้ถือตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 1. ส่วนที่ 1 – บททั่วไป

  ข้าพเจ้าประสงค์สมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card ของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ ”) เพื่อขอรับหมายเลขสมาชิกและบัตรสมาชิก M Card (“ผู้สมัคร”) โดยรับทราบ ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทฯ ออกบัตรสมาชิก M Card ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือ บัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีอื่นใด (“บัตร M Card”) รวมถึงการออกบัตร M Card ใหม่ทดแทนบัตร M Card ที่สูญหายหรือเสียหายให้แก่ข้าพเจ้า
  2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในคำขอสมัครบัตร M Card ไม่ว่าช่องทางใดเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอสมัครบัตร M Card
  3. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของเอกสารฉบับนี้
  4. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในขณะยื่นคำขอสมัครบัตร M Card หรือลงทะเบียนใช้บริการ M Card Service เป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและครบถ้วน โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลสมาชิกได้อย่างถูกต้อง
  5. ข้าพเจ้าตกลงให้คู่ฉบับ ภาพถ่าย โทรสาร หรือสำเนาที่ทำขึ้นจากจากคำขอสมัครบัตร M Card ไม่ว่าจะถูกบันทึกหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card รวมทั้งการตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า การพิจารณาอนุมัติ หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือ การยกเลิกบัตร M Card หรือ การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ M Card Service ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นสิทธิเด็ดขาดและดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีดังกล่าวบรรดาคะแนนสะสม (M Point) คะแนนประเภทอื่น (ถ้ามี) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
  7. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบสวน ระงับข้อโต้แยง หรือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบัตร M Card และให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวเป็นเด็ดขาดและที่สุด
  8. ในกรณีที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครบัตร M Card ใหม่ นั้น ผู้สมัครบัตร M Card ใหม่ หมายถึง ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นครั้งแรกและไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรมาก่อน หรือผู้ที่เคยแจ้งยกเลิกบัตร M Card หรือ บัตร M Card ถูกยกเลิกโดยบริษัทฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่รวมถึงกรณีการออกบัตร M Card ทดแทนเนื่องจากบัตร M Card สูญหายหรือเสียหาย
  9. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรที่ใช้บังคับ ณ ขณะยื่นคำขอสมัครบัตร M Card ในทุกช่องทางและให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
 2. ส่วนที่ 2 - การสมัครบัตร M Card / การลงทะเบียนใช้บริการ M Card Service
  1. การสมัครบัตร M Card
   • ผู้สมัครมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ออกบัตร M Card ในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการออกบัตร M Card ใหม่ทดแทนบัตร M Card ที่สูญหายหรือเสียหายให้แก่ผู้สมัคร
   • การเป็นสมาชิกบัตรจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ และได้รับหมายเลขสมาชิกบัตร
   • ผู้สมัครขอรับรองว่ามีอายุครบ 12 ปี (สิบสอง) บริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอสมัครสมาชิกบัตร และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
  1. การลงทะเบียนใช้บริการM Card Service และการยกเลิกการใช้บริการ
   • เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติการเป็นสมาชิกบัตร M Card (“สมาชิกบัตร”) แล้ว สมาชิกบัตรสามารถใช้ บริการ M Card Service ได้แก่ M Card Application / M Line Connect / M Card Website (mcardmall.com) หรือ website อื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ online gamification หรือ online social account หรือ online platform บริการทางออนไลน์อื่นใดที่จัดให้มีเฉพาะบัตร M Card หรือสำหรับสมาชิกบัตรโดยเฉพาะทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
   • สมาชิกบัตรสามารถลงทะเบียนใช้บริการ M Card Service ได้โดยการกรอกข้อมูลตามที่บริษัทฯ กำหนด และต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกประการ
   • สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการ M Card Service เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ หรือคะแนน หรือ แลกรับของรางวัล หรือ M-Coupon หรือ ใช้บริการบางประเภทสำหรับสมาชิกบัตรตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
   • สมาชิกบัตรขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ใน M Card Service ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของสมาชิกบัตรและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
   • การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ M Card Service ต้องดำเนินการโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ส่วนตัวที่ยังใช้งานอยู่ในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่ง One-Time-Password (“รหัส OTP”) ยืนยันตัวบุคคลไปยังสมาชิกบัตรได้ โดยสมาชิกบัตรต้องตั้งค่า PIN โดยขั้นตอนการยืนยันด้วยรหัส OTP และสมาชิกบัตรต้องเก็บรักษา PIN และรหัส OTP ไว้เป็นความลับและไม่กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ PIN หรือ รหัส OTP ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail ของผู้อื่น บริษัทฯ สามารถระงับการใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกบัตรหรือยกเลิกการใช้บริการ M Card Service ได้โดยถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุของการปฏิเสธหรือยกเลิกดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีดังกล่าวบรรดาคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของสมาชิกบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ส่วนที่ 3 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”)

  บริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ต่อไปในส่วนที่ 3 นี้จะรวมเรียกว่า “กลุ่มเดอะมอลล์” ) เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (“ท่าน”) ดังนั้น กลุ่มเดอะมอลล์จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) เพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดย มิชอบ รวมถึงการปฎิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

  ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) นี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

  กลุ่มเดอะมอลล์อาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหรือกฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มเดอะมอลล์ต่อไป

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิกบัตร การใช้บริการ M Card Service การปฎิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของสมาชิกบัตร การแลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) นี้ โดยขอบเขตและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ หรือประเภทของธุรกรรม / กิจกรรมที่ท่านทำกับกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานที่เกิด กรุ๊ปเลือด น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียง เสียงที่บันทึก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลในบัตรหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรคนต่างด้าว ใบขับขี่ สำเนาสมุดทะเบียนรถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูลหรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่เดินทางมาถึงและออกนอกประเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านให้ไว้แก่กลุ่มเดอะมอลล์
  • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ภูมิลำเนา ที่อยู่ e-mail หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือ บัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE, Facebook, Instagram และ Google เป็นต้น และ/หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านให้ไว้แก่กลุ่มเดอะมอลล์
  • ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกบัตร รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกบัตร หมายเลขบัตร M Card ประเภทสมาชิกบัตร ประเภทลูกค้า ข้อมูลในการลงทะเบียน หรือ สมัครใช้บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น M Card Service เป็นต้น ประวัติการใช้บัตร M Card ประวัติการใช้บริการ M Card Service คะแนนสะสม (M Point) การแลกรับของรางวัล การใช้สิทธิต่างๆ ข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมกิจกรรมการตลาด ข้อซักถาม ความคิดเห็น คำติชม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม ได้แก่ การสั่งซื้อสินค้า การใช้บริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การคืนเงิน การคืนสินค้า พฤติกรรมการซื้อหรือใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ สินค้าในตะกร้า รายการสินค้าที่สนใจ การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ข้อมูลที่ได้รับจากการที่สมาชิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มเดอะมอลล์การตอบแบบสอบถามและผลสำรวจ บันทึกคำถาม-คำตอบ และข้อมูลการทำธุรกรรมอื่นๆ กับกลุ่มเดอะมอลล์
  • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลทางธนาคาร เช่น รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเครดิตบูโร และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ
  • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่
   • ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS เมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้ง
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานบน M Card Service หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ feature หรือ function ใดๆ ของ M Card Service
   • ข้อมูลการใช้งานออนไลน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ชื่อ domain หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือ เว็บไซต์ที่นำท่านมายังกลุ่มเดอะมอลล์ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์อาจรวมถึงการใช้ cookie หรือ web beacons เพื่อช่วยให้กลุ่มเดอะมอลล์สามารถพัฒนา M Card Service และเพื่อให้การใช้บริการ M Card Service มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้ mobile application โดยกลุ่มเดอะมอลล์ได้รับหรือบันทึกข้อมูลจาก browser หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
   • ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บริการ M Card Service หรือ ระบบปฎิบัติการ หรือช่องทางออนไลน์อื่นใดของกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์ในการรับข้อมูลหรือข่าวสารด้านการตลาดจากกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกายหรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลเครดิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพเพื่อใช้ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบตัวตน (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

  ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มเดอะมอลล์ เช่น ข้อมูลของญาติ คู่สมรส บุตร บุคคลอ้างอิง หรือบุคคลอื่นที่อาจรับสินค้าที่สั่งซื้อแทนท่าน หรือ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แนะนำหรือชักชวนให้ซื้อสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวที่เก็บรวบรวม อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ เป็นต้น

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่กลุ่มเดอะมอลล์ ท่านรับรองและยืนยันว่าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องแล้ว และทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่กลุ่มเดอะมอลล์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มเดอะมอลล์ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส

  1. กรณีไม่ต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์จะขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีการอื่นใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งกลุ่มเดอะมอลล์สามารถอาศัยฐานตามกฎหมายอื่นในการดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนเพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มเดอะมอลล์ (ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างหรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การรับจ้างทำงาน การใช้บริการต่างๆ ของท่านกับกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น การส่งสินค้า การใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) เป็นต้น
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • กรณีจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  • กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มเดอะมอลล์หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
   • การวางแผนป้องกัน หรือ ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ
   • การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานหรือสาขาของกลุ่มเดอะมอลล์ ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน หรือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มเดอะมอลล์เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน
   • การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การตรวจสอบหรือสอบสวนการกระทำที่ทุจริต หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย
   • การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มเดอะมอลล์
   • การดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้อง หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การดำเนินคดี การลงบันทึกประจำวัน การแจ้งความร้องทุกข์ เป็นต้น
   • การตรวจสอบการรับส่ง e-mail หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของกลุ่มเดอะมอลล์
  1. กรณีต้องขอความยินยอม : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านตกลงและยินยอมให้กลุ่มเดอะมอลล์เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้ไว้ หรือมีอยู่กับกลุ่มเดอะมอลล์หรือที่กลุ่มเดอะมอลล์ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • การสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card การใช้สิทธิต่างๆ ของสมาชิกบัตร M Card การใช้บริการ M Card Service และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตร M Card
  • การประมวลผลข้อมูลการใช้บัตร M Card การส่งและโอนข้อมูลคะแนนสะสม (M Point) การแลกคะแนนสะสม (M Point)
  • การบริหารจัดการและดูแลการทำงานของ M Card Service เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่า M Card Service ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของ M Card Service ให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกบัตรให้ได้มากที่สุด
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมด้านการตลาดของกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น แจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลการตลาด หรือ การติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การทำการตลาดโดยตรงผ่านทางข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ e-mail โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การติดตามผลการให้บริการ ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ตลอดจนข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับท่าน
  • การรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับท่าน ติดต่อสื่อสาร นำเสนอข่าวสาร หรือ ส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ให้แก่ท่าน
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
  • การทำวิจัยต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของกลุ่มเดอะมอลล์
  • การจัดหาหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อคิดค้น พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ยกระดับการให้บริการเพื่อส่งต่อ หรือ มอบประสบการณ์ใหม่ หรือ บริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
  • การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของกลุ่มเดอะมอลล์
  • การบริหารจัดการกิจการของกลุ่มเดอะมอลล์การที่กลุ่มเดอะมอลล์จ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
  • การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเดอะมอลล์หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่กลุ่มเดอะมอลล์เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านหรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 – 3.13 โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามที่กลุ่มเดอะมอลล์จะเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของส่วนที่ 3 นี้

  ท่านตกลงให้ความยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตร หรือ ยุติการใช้บริการ หรือติดต่อกับกลุ่มเดอะมอลล์ โดยท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อกลุ่มเดอะมอลล์ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของส่วนที่ 4

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ (ก) กลุ่มเดอะมอลล์ได้รับความยินยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ กลุ่มเดอะมอลล์อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น การผลิตสินค้า การให้บริการต่างๆ การค้าปลีก การจัดงานและกิจกรรมด้านการตลาด บริการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การทำวิจัย การสำรวจความเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ การบริการรับส่งของ การบริการขนส่ง การส่งสินค้า การให้บริการบำรุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการทางการแพทย์ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย การท่องเที่ยว การพิมพ์ การจัดส่งบุคลากร (Outsourcing) บริการตัวแทนนายหน้า การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น
  • พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเดอะมอลล์ที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมด้านการตลาด หรือ ร่วมจัดหา หรือ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ร่วมให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทั้งการร่วมมือเพื่อคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่านหรือลูกค้าของกลุ่มเดอะมอลล์
  • ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น
  • ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ ในกรณีการควบรวมกิจการ โอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก
  • สมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมค้าปลีก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมศูนย์การค้า สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย
  • หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น รวมถึงศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย

  ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น กลุ่มเดอะมอลล์จะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และจะดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

  1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

  กลุ่มเดอะมอลล์อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ กลุ่มเดอะมอลล์จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมหรือเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และกลุ่มเดอะมอลล์จะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

  1. cookie และวิธีการใช้ cookie

  กลุ่มเดอะมอลล์จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้ cookie ซึ่งเป็นข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดซึ่งถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตโดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง ทั้งนี้ cookie บางประเภทจำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ cookie ประเภทอื่นถูกใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเดอะมอลล์สามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า/ผู้บริโภค แนวโน้มของตลาด กระแสความนิยม เพื่อจัดหาหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้กลุ่มเดอะมอลล์ดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Data Protection Officer - DPO”) ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของส่วนที่ 4 ทั้งนี้ ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา หรือ ผู้ใช้อำนาจปกครอง เป็นผู้แจ้งความประสงค์ ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mcardmall.com/th/privacy-policies

  กลุ่มเดอะมอลล์จะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งความประสงค์โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

  • สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access Information)
  • สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object Profiling)
  • สิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure / Right to be Forgotten)
  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
  • สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)
  • สิทธิร้องเรียน (Right to Complain)
  1. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มเดอะมอลล์ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ คู่มือการทำงาน หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากกลุ่มเดอะมอลล์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือ โดยมิชอบ ซึ่งกลุ่มเดอะมอลล์จะปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรการดังกล่าวตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการภายนอกและผู้รับข้อมูลจากกลุ่มเดอะมอลล์มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่กลุ่มเดอะมอลล์กำหนดขึ้น

  1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มเดอะมอลล์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับกลุ่มเดอะมอลล์ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของกลุ่มเดอะมอลล์ หรือยุติความสัมพันธ์กับกลุ่มเดอะมอลล์แล้ว กลุ่มเดอะมอลล์ยังจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มเดอะมอลล์ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปี ทั้งนี้ กลุ่มเดอะมอลล์จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 4. ส่วนที่ 4 - เบ็ดเตล็ด
  1. การจำกัดความรับผิด

  การกระทำใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ต่อไปในส่วนที่ 4 นี้จะรวมเรียกว่า “กลุ่มเดอะมอลล์” ) ได้ทำไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และ/หรือตามข้อมูลที่ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรได้แจ้งต่อกลุ่มเดอะมอลล์และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้สมัคร / สมาชิกบัตรและ/หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของกลุ่มเดอะมอลล์ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าให้มีผลผูกพันผู้สมัคร / สมาชิกบัตรทุกประการ และกลุ่มเดอะมอลล์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรและ/หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาใดๆ ที่อยู่ใน M Card Service รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือ สิ่งอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สมาชิกบัตรไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามเข้าถึง source code ของ M Card Service หรือมีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

  1. โมฆะแยกส่วน

  ในกรณีที่ข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะ หรือ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้ ให้ข้อความส่วนอื่นตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ต่อไป

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

  1. ช่องทางการติดต่อ
   • หากสมาชิกบัตรมีข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร M Card หรือ M Card Service หรือ ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับบัตร M Card โปรดติดต่อ M Card Call Center โทรศัพท์ 02-789-5555 หรือ เคาน์เตอร์ M Card ทุกสาขา ตามวันและเวลาเปิดทำการของศูนย์การค้า
   • หากสมาชิกบัตรต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของสมาชิกบัตรตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ต้องการเพิกถอนความยินยอม หรือ ใช้สิทธิต่างๆ หรือ หยุดการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาด หรือ กรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร โปรดติดต่อ M Card Call Center โทรศัพท์ 02-789-5555 หรือ เคาน์เตอร์ M Card ทุกสาขาตามวันและเวลาเปิดทำการของศูนย์การค้า หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์ 02-310-1773 หรือ DPO@themall.co.th

  ผู้สมัคร / สมาชิกบัตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ก) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ M Card Service (ข) คะแนนสะสม (M Point) / สิทธิประโยชน์บัตร M Card และ(ค)เงื่อนไขการรับรางวัล / M-Coupon ได้ที่ http://www.mcardmall.com/th/terms และ https://www.mcardmall.com/th/privacy-policies

  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขของบัตร M Card รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงและยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ทุกประการ จึงได้ลงนามไว้ด้านล่างเพื่อเป็นหลักฐาน