ประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ทริปชมพิธีปิดโอลิม เกมส์ ปิกปารีส 2024 โดยวีซ่า

ประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ทริปชมพิธีปิดโอลิม เกมส์ ปิกปารีส 2024 โดยวีซ่า

ประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ทริปชมพิธีปิดโอลิม เกมส์ ปิกปารีส 2024 โดยวีซ่า 

ระยะเวลา: 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567

เงื่อนไขรายการ 

 • สมาชิก M Card สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย ครบทุก 5,000 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ พารากอน และศูนย์การค้าเครือเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ช่องทาง www.monline.com,www.gourmetmarketthailand.com , Call To Order, MChat&Shop, Facebook Monline Thailand, Live Personal Shopper ยกเว้นศูนย์การค้าสยามพารากอน  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 เมษายน 2567 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
 • พิเศษเฉพาะ Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท รับเพิ่มเป็น 5 สิทธิ์ 
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกใบ จะคำนวณรวมกันภายใต้หมายเลขสมาชิก M Card เดียวกัน
 • การลงทะเบียนร่วมรายการ เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวใน  E-Couponนี้ เพื่อร่วมรายการ ผ่าน M Card Application หรือ ที่เคาน์เตอร์ Inspector ทุกจุดภายในห้างสรรพสินค้า
 • การลงทะเบียนเมื่อใช้จ่ายในศูนย์การค้าในเครือเดอะมอลล์ นำใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตร VISA ทุกประเภทครบทุก 5,000 บาท (สามารถสะสมใบเสร็จภายในวัน) มาลงทะเบียนที่จุด Redemption ในโซนศูนย์การค้าที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกันกับที่ใช้จ่าย โดยใบเสร็จดังกล่าวจะต้องเป็นใบเสร็จที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือพิมพ์ออกมาจากร้านค้าโดยต้องมีตราประทับชื่อร้านค้า (ไม่รับบิลเงินสดที่เขียนด้วยมือทุกกรณี)
 • สินค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งชำระจะไม่นำมาคำนวณสิทธิ์
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะประมวลผลข้อมูลรายชื่อที่ลงทะเบียน และคำนวณจำนวนสิทธิ์จากยอดเงินที่ใช้จ่าย
 • จับรางวัลวันที่ 15  พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้างฯ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทาง www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card Application และเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ในเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา
 • หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน บริษัทจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับรางวัลใหม่ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพร้อมพิธีปิดที่ประเทศฝรั่งเศส 5 วัน 4 คืน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นธุรกิจ สายการบินไทย ค่าออกบัตรโดยสาร ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน โรงแรม The Hoxton Paris - Chic Boutique Parisian พร้อมอาหารเช้า บริการรับส่งระหว่างสนามบิน - โรงแรม และโรงแรม – สนามกีฬา บัตรเข้าชมกีฬาโอลิมปิกตามประเภทที่กำหนด และบัตรเข้าชมพิธีปิดงานโอลิมปิก (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,599,293 บาท รวมมูลค่า 3,198,586 บาท ตามที่บริษัทกำหนด
 • ของรางวัลที่ 1 ไม่รวมค่าอาหาร และค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง รางวัลละ 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,778.48 บาท รวมมูลค่า 87,784.80 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 3 มกราคม 2567) ตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ราม สาขารามคำแหง เพื่อขอรับรางวัล ที่ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2567 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ต้องติดต่อที่บริษัทเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง เพื่อขอรับรางวัล ที่ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - 20 มิถุนายน 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หากไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป 
 • ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีประจำปีของผู้โชคดีเอง 
 • ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าทั้งของผู้โชคดีและของผู้ติดตามด้วยตนเอง กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าของผู้โชคดี และผู้ติดตามได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีประจำปีของผู้โชคดีเอง 
 • ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าทั้งของผู้โชคดีและของผู้ติดตามด้วยตนเอง กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าของผู้โชคดี และผู้ติดตามได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป 
 • รางวัลที่ 1 เดินทางระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องร่วมเดินทาง ตามโปรแกรมที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานในเครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ประเภทสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้านมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, ยา, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าประกันภัย, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทองคำ 
 • รายละเอียดของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mcardmall.com , www.facebook.com / mcardforall และ M Card Application
 • ใบอนุญาตเลขที่ 99/2567 
โปรโมชั่นแนะนำ