ช้อปคุ้มแรง แซงทุกโปร รับส่วนลดรวมสูงสุด 700 บาท พร้อมเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 12 เดือน

สิทธิพิเศษสำหรับบัตร SCB M Speedy Cash

ช้อปคุ้มแรง แซงทุกโปร รับส่วนลดรวมสูงสุด 700 บาท พร้อมเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash และ SCB Speedy Cash 

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64


รายละเอียดโปรโมชั่น

 • เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ รับส่วนลดทันที 200 บาท  จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน (312 สิทธิ์/เดือน)
 • เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ รับส่วนลดทันที 500 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน (85 สิทธิ์/เดือน)


พร้อมเลือกผ่อนชำระ 0% ได้ 6, 10  หรือ 12 เดือน

เมื่อช้อปที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash และ และ SCB Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดแบ่งชำระผ่านบัตรที่เข้าร่วมรายการผ่านทาง www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 
 • รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 12 เดือน (เลือกผ่อนชำระได้ 6, 10, 12 เดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

       - เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ คำสั่งซื้อ รับส่วนลดทันที 200 บาท
       จำกัด 1 สิทธิ์/ บัตร/ เดือน และจำกัด 312 สิทธิ์/ เดือน (รวม 1,248 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

        - เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/ คำสั่งซื้อ รับส่วนลดทันที 500 บาท
จำกัด 1 สิทธิ์/ บัตร/ เดือน และจำกัด 85 สิทธิ์/ เดือน (รวม 340 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
         - ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะถูกคำนวณจากยอดการสั่งซื้อหลังจากหักส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว

 • เมื่อทำรายการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 12 เดือน (เลือกผ่อนชำระได้ 6, 10, 12 เดือน) ได้ที่แอป SCB EASY เมนูการชำระเงินสำหรับบัตร SCB M Speedy Cash และ SCB Speedy Cash
 • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนผ่อนชำระคงเหลือทั้งหมดทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดผ่อนชำระคงเหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ ผ่านทาง SCB M Center โทร. 1295 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป (รวมเรียกว่า “บริษัท”) โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร้านค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร. 1295 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

โปรโมชั่นแนะนำ